ANBI

Informatie over de ANBI Vrienden van de Geode

Vanaf haar oprichting is de Stichting Vrienden van de Geode door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Via deze webpagina geven wij u een verantwoording van onze activiteiten, inkomsten en bestedingen. Ook vindt u hier informatie over de bestuurssamenstelling en contactgegevens. De volledige naam van onze stichting is “Stichting Vrienden van de Geode, een thuis voor mensen met een verstandelijke handicap”. In de praktijk houden we doorgaans “Stichting Vrienden van de Geode” aan.

Bestuurssamenstelling

Onze stichting heeft twee bestuursorganen, de Raad van Bestuur en de Raad van Advies. Zij vergaderen ongeveer zes keer per jaar, meestal in de vorm van een gezamenlijke vergadering. Daarnaast houden we minimaal eenmaal per jaar een betrokkenenvergadering. De direct betrokkenen (bewoners, ouders, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers van de Geode) komen dan bij elkaar en praten over het gevoerde beleid en de wensen die er leven bij de bewoners van de Geode.

Raad van Bestuur

  • Mariëlle Kuipers, voorzitter;
  • Wim Wolters, penningmeester;
  • Ans Kleverwal, secretaris.

Raad van Advies

  • Karen Stork, voorzitter;
  • Yvonne van den Bos, vice-voorzitter;
  • Rens Diepenbroek, secretaris.

Doelstelling

Onze doelstelling is in de statuten als volgt verwoord: “De stichting heeft ten doel: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de mensen met een  verstandelijke handicap die gezamenlijk wonen in de Geode aan de Rigolettostraat te Apeldoorn en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”. Meer informatie over onze doelstelling vindt u op de webpagina “De stichting” en in ons beleidsplan.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor de uitkering van die vergoeding is voorafgaand toestemming nodig van het bestuur.

Publicaties

Voor ons beleidsplan, het jaaroverzicht en de financiële verantwoording klikt u op de volgende links.

Beleidsplan

Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht 2013

Jaaroverzicht 2012

Financiële verantwoording 2021

Financiele verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2016

Financiele verantwoording 2015

Financiele verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2012

Meer informatie over ANBI’s vindt u op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl of op www.anbi.nl.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Vrienden van de Geode

Secretariaat:

Pinksterbloem 41

7322 GS Apeldoorn

Telefoonnummer: 055 – 360 02 11

Internetadres: www.vriendenvandegeode.nl

Ook via onze website kunt u via de pagina “Contact” bij ons terecht met uw vragen en opmerkingen.

Bankrekeningnummer

IBAN: NL36 RABO 0121 0187 41

BIC: RABONL2U

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

08190968

RSIN/Fiscaal nummer

8205.24.165