Word vriend(in)

Word een vriend of vriendin van de Geode! Draagt u de bewoners van de Geode een warm hart toe en wilt u hen steunen? Dat kan, door uw gift of donatie te storten op  rabobankrekening NL36RABO0121018741 t.n.v. Stichting Vrienden van de Geode te Apeldoorn.

U kunt de stichting ook machtigen om (periodiek) een bedrag af te schrijven van uw rekening. Hiertoe kunt u de machtiging downloaden, invullen en opsturen aan het secretariaat van de stichting. Alle giften en donaties zullen geheel ten goede komen aan de bewoners van de Geode.

De stichting Vrienden van de Geode is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dus u kunt uw gift aan deze stichting opvoeren als aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting.

Dubbel voordeel: een periodieke schenking

Draagt u Vrienden van de Geode een warm hart toe? Dan kunt u dit ook uiten door ons bijvoorbeeld een periodieke schenking te doen. Een periodieke schenking (ook wel periodieke lijfrenteschenking genoemd) houdt in dat u ons voor een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt. Voor u is dit een interessante optie, omdat het u fiscaal voordeel oplevert. Uw gift is dan namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. En afhankelijk van uw inkomen ontvangt u dan tot maximaal 52% van het gedoneerde bedrag terug. De enige voorwaarde is dat u uw periodieke schenking heeft vastgelegd in een notariële akte. Dit kunnen wij eenvoudig regelen via notariskantoor Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen, onze huisnotaris. Voor ons betekent uw periodieke schenking dat we voor langere tijd verzekerd zijn van financiële steun. Door uw structurele steun kunnen wij onze bewoners een echt thuis bieden! Bij een schenking van jaarlijks € 200,– of meer, neemt de Stichting Vrienden van de Geode de kosten van de notariële akte voor haar rekening. Is uw interesse gewekt? Download dan één van de volgende machtigingen:

Volmacht voor een periodieke lijfrenteschenking met volmacht tot automatische incasso

of

Volmacht voor een periodieke lijfrenteschenking zonder volmacht tot automatische incasso

Nadat u de machtiging heeft ingevuld, stuurt u deze aan ons secretariaat. Onze secretaris zorgt ervoor dat de stukken bij de notaris komen. De notaris neemt vervolgens contact met u op.

Voetnoot: Periodieke giften zijn onbeperkt aftrekbaar van uw belastbaar inkomen als de verplichting is aangegaan bij notariële akte. Andere giften zijn tot een bepaald maximum aftrekbaar waarbij ook rekening moet worden gehouden met een niet aftrekbaar drempelbedrag.