Helpende fondsen!

De Vrienden van de Geode zijn er trots op dat het, door de samenwerking van velen, is gelukt de belevingstuin te realiseren. Het is een prachtige, uitdagende tuin geworden die het welbevinden van de bewoners absoluut bevordert!

De volgende helpende fondsen leverden aanzienlijke en fantastische bijdragen aan de belevingstuin. Klik op hun namen voor meer informatie.

Dr. C.J. Vaillantfonds

Gemeenschappelijk fonds van de crematoria in Nederland, opgericht in 1997, ter ondersteuning van goede doelen. Het Bestuur hanteert daarbij o.a. de volgende criteria: de donatie is bestemd voor een concreet uit te voeren project, er ligt een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg en het project heeft een regionaal (zo mogelijk nationaal) karakter, waarbij een zo breed als mogelijke geografische spreiding door Nederland wordt nagestreefd aangaande de te ondersteunen projecten.

FNO, programma Klein Geluk

FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Zij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen. Het programma Klein Geluk van FNO, Fonds NutsOhra, is bedoeld voor mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben. Het biedt kansen op geluk die veel betekenen voor de kwaliteit van leven zoals mensen die zelf ervaren.

Hélène de Montigny Stichting (via Fundatie v.d. Santheuvel, Sobbe)

De Hélène de Montigny Stichting verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan o.a. instellingen die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. (De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten, o.a. binnen de gehandicaptenzorg.)

Stichting SFO

SFO is een stichting die primair ten doel heeft het vermogen uit een nalatenschap te beheren en met het rendement financiële bijdrage te verstrekken die de levensomstandigheden van mensen met een verstandelijke handicap bevorderen.

Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

De stichting heeft het doel het incidenteel geldelijk ondersteunen van zorggebruikers, rechtspersonen en organisaties werkzaam in de zorg voor ouderen, voor lichamelijke en/of verstandelijke gehandicapten en in de maatschappelijke opvang of van personen met een functiestoornis. Uitgangspunten hierbij zijn: het (mede) financieren van zorgprojecten of aan de zorg gerelateerde projecten en het ondersteunen van personen of organisaties in wier opvang en/of begeleiding en/of opleiding en/of zorg of de financiering daarvan door de reguliere systemen niet of onvoldoende wordt voorzien.

Wensink Charity Fund

Het Wensink Charity Fund is in december 2011 opgericht door de directie van Mercedes-Benz dealer Wensink. Het fonds sponsort projecten in het werkgebied van Wensink en steunt projecten die zich inzetten voor minderbedeelden.

BDO Fonds

De Stichting BDO Fonds komt voort uit BDO Accountants & Adviseurs en wil onder andere de maatschappelijke betrokkenheid binnen BDO stimuleren. Het BDO Fonds zet zich in om sociaal-maatschappelijke projecten en initiatieven te ondersteunen, zowel nationaal als internationaal. Deze ondersteuning kan zowel financieel zijn of in natura. Op deze manier draagt het BDO Fonds bij aan een betere wereld.